Vooraf

 

Mensen leren vaak leven met psychisch 'onwelzijn' en de symptomen die ermee gepaard gaan zoals:

  • depressie
  • burn-out
  • angsten
  • een algemeen gevoel van onbehagen
  • verwerkingsproblemen
  • alcohol- en drugmisbruik
  • moeilijkheden binnen relaties of seksualiteit
  • ...

Soms wordt de psychische pijn moeilijk om dragen en laat uw lijden u geen andere keuze dan te veranderen. Een psychotherapeut kan u hierbij helpen. Een psychotherapie of psychoanalyse starten, is geen lichte beslissing. Het vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen om pijnlijke zaken onder ogen te zien, om uw keuzes opnieuw te ondervragen.
Een therapie is een wederzijds engagement met een gemeenschappelijk doel; u de mogelijkheid geven opnieuw greep te krijgen op uw leven, uw keuzes, uw woorden en daden. De stap zetten om die eerste afspraak te maken, is niet gemakkelijk. Maar het is de moeite waard om voor uzelf uit te maken of dit uw leven 'lichter' kan maken.

Psychoanalyse & PsychotherapieDe psychoanalyse gaat ervan uit dat elk mens een onbewuste heeft, simpel gezegd een deel van zichzelf dat niet gekend is. Wat nog iets anders is dan wel of geen zelfkennis hebben. Dat onbewuste speelt een belangrijke rol in keuzes die we maken, relaties die we aangaan,..het werkt eigenlijk door in alles. De manier bij uitstek om dit onbewuste bloot te leggen is de taal, het spreken. Komen spreken over wie u bent, wat u drijft, wat uw geschiedenis is tot nu toe. Komen spreken om de oorzaken van uw lijden of symptomen te achterhalen.

Bij een psychoanalyse neemt de analysant of patiënt na een aantal verkennende gesprekken plaats op de divan. Inhoudelijk geldt er maar één regel namelijk die van de vrije associatie. Dit houdt in dat u alles zegt wat in u opkomt op dat moment, los van chronologie, logica of wat men denkt dat mag of niet mag gezegd worden. Alles zeggen dus. Dat gaat natuurlijk over uw ervaringen en uw geschiedenis, maar ook over de analyse zelf of over uw therapeut.

Psychoanalytische psychotherapie gebeurt in de face à face opstelling. Dezelfde regel van de vrije associatie geldt hier ook, alles zeggen wat in u opkomt zowel over u en uw leven als over de therapie en de therapeut. Binnen een psychotherapie kan u er natuurlijk voor kiezen om het gericht over een aantal onderwerpen te hebben. In die zin gaat een analyse meestal ruimer dan een therapie.

In beide gevallen zijn er duidelijke afspraken over de setting en context. De inhoudelijke invulling daarentegen is volledig vrij. Waarover er gesproken wordt, hangt af van wat u op dat moment bezig houdt.

In contrast met de karikatuur van de therapeut die nauwelijks meer doet dan 'begripvol hummen', zal de therapeut u om verduidelijking vragen, hypotheses en interpretaties formuleren,... u stof tot nadenken geven.

Wat een psychotherapeut niet doet is u zeggen wat u wel en niet zou moeten doen, u veroordelen of een oordeel uitspreken over uw leven.

Wat een psychotherapeut wel doet is naar u luisteren, ten gepasten tijde elementen uit uw verhaal verduidelijken of interpreteren en samen met u de ontbrekende delen van de puzzel zoeken en ze op hun plaats leggen.

Eigen parcours

opleiding

licentiate klinische psychologie
erkend als psychologe door de Psychologencommissie (sinds 1996)
erkenningsnummer: 732103433
postgraduaat psychotherapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief
lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie
erkend als psychoanalytisch psychotherapeute door het G.P.P.
eigen leeranalyse
permanente vorming en bijscholing

werksettings

centra voor geestelijke gezondheidszorg
verslavingszorg
jongerenadviescentrum
onthaalcentrum voor vrouwen en kinderen
preventiewerking
onlinehulp
beleidswerk

 
  • psychotherapie
  • psychoanalyse

Contact

        Daniella Provost
   09 233 72 28
  Bommelstraat 43 | 9000 Gent
  daniellaprovost@hotmail.com
  psychotherapiegent.be

Individuele psychoanalyse & psychotherapie
voor jongeren en volwassenen

Eerste gesprek


Via e-mail of telefoon kan u contact opnemen om een eerste afspraak te maken. Binnen de veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim, luister ik naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen en verwachtingen.
Ik geef u informatie over mijn manier van werken en achtergrond. U kan alle vragen stellen die bij u opkomen. Het is belangrijk dat u zich tijdens dit eerste gesprek gehoord voelt en op uw gemak bent.
Er kan enkel verder gewerkt worden op basis van dit vertrouwen.

Frequentie en duur


Een wekelijkse afspraak is een minimum om voldoende tijd te nemen om uw verhaal te vertellen en te onderzoeken. Twee consultaties per week zijn sterk aangeraden. De duur van een consultatie is ongeveer 40 minuten.
De uiteindelijke duur van de therapie is niet te voorspellen en ligt voor iedereen anders. Normaal gezien wordt de therapie of analyse gestopt na onderling overleg tussen uzelf en uw therapeut. Natuurlijk staat het u volledig vrij om de therapie of analyse op elk moment te beëindigen.

Betaling en afspraken


Betaling gebeurt na elke sessie. We maken telkens afspraken voor de komende week, dat kan overdag of 's avonds. Als een afspraak niet kan doorgaan, graag tijdig verwittigen (48 uur op voorhand). Afspraken waarvoor niet of laattijdig verwittigd werd, worden toch betaald.

TOP